1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios ekodarna.lt elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu ekodarna.lt parduotuvės susijusios nuostatos.

1.2. MB „Ekodarna“, įmonės kodas 302869431, buveinės adresas Europos pr. 37, Kaunas, LT-46329, yra tiesioginis visų prekių, parduodamų ekodarna.lt parduotuvėje pardavėjas (toliau – „Pardavėjas“).

1.3. Pirkėjas yra bet kuris asmuo kuris yra užsiregistravęs arba ne, tačiau pateikęs užsakymą el. parduotuvėje (toliau – „Pirkėjas“). Užsiregistruoti el.parduotuvėje ir joje užsakyti prekes turi teisę juridiniai asmenys bei veiksnūs fiziniai asmenys.

1.4. Pirkėjas, norėdamas pirkti ekodarna.lt parduotuvėje privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis bei pažymėti savo sutikimą su jomis.

1.5. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti Taisykles.

1.6. Šios Taisyklės taikomos kiekvienam Pirkėjo pateiktam užsakymui ekodarna.lt parduotuvėje, todėl Pirkėjas privalo būti susipažinęs su aktualia Taisyklių redakcija susipažinti prieš teikiant kiekvieną naują prekių užsakymą. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas nesusipažino su aktualia Taisyklių redakcija, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.7. Ekodarna.lt parduotuvė vykdo veiklą Lietuvos teritorijoje, tačiau Pardavėjas vienašališkai nustato prekių pristatymo teritorijas ir bet kuriuo metu turi teisę jas apriboti ar išplėsti.

2. UŽSAKYMO SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS

2.1. Sutartis įsigalioja nuo užsakymo pateikimo iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
2.2. Darbų pradžia – per 10 darbo dienų po apmokėjimo gavimo dienos. Visi darbai privalo būti užbaigti per 3 mėnesius po apmokėjimo gavimo dienos.
2.3. Sutartis gali būti nutraukta 7 dalyje nustatytais terminais ir pagrindais.

3. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Priimti laiku, tinkamai, kokybiškai bei pagal Sutarties reikalavimus atliktus darbus ir už juos atsiskaityti pagal šios Sutarties 2 dalyje nustatytas sąlygas bei tvarką.

3.2. Iki montavimo darbų pradžios paruošti montavimo darbų frontą  ir perduoti jį Pardavėjui, suteikti visą reikalingą informaciją bei reikiamus dokumentus darbams pagal šią Sutartį atlikti. Visi paslėpti ar nenumatyti darbai priskiriami Pirkėjo rizikai.

3.3. Patvirtinti arba atsisakyti patvirtinti Pardavėjo pateiktą atliktų darbų aktą per 5 kalendorines dienas nuo jo pateikimo.

3.4. Pirkėjas, nepagrįstai daugiau kaip 5 dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos uždelsęs priimti darbus ir/ar pažeidęs nustatytus mokėjimo terminus – Pardavėjui moka 0,07 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo priimamų darbų vertės arba nuo pavėluotos sumokėti sumos už kiekvieną pavėluotą dieną ir atlygina dėl vėlavimo Pardavėjui patirtus nuostolius.

3.5. Jeigu Pirkėjas atsisako keltuvo jau pradėjus gamybos darbus, Pirkėjas privalo apmokėti Pardavėjui visus patirtus nuostolius dėl keltuvo atsisakymo, įskaitant keltuvo gamybos kainą.

4. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pardavėjas šioje sutartyje nustatytais terminais tinkamai atlieka, užbaigia ir perduoda Pirkėjui atliktus darbus, nurodytus Sutarties 1 dalyje, bei ištaiso jų defektus, šalina trūkumus (jei tokie nustatomi). Pardavėjui neištaisius defektų ar nepašalinus trūkumų – Pirkėjas įgyją teisę defektus pašalinti pats arba pasitelkti trečią šalį, o Pardavėjas įsipareigoją už tai sumokėti pagal pateiktą sąskaitą faktūrą.

4.2. Užsakytą įrenginį pagaminti, atvežti ir sumontuoti bei atlikti paleidimo darbus objekte per 3 mėn. nuo avanso gavimo dienos.  Jei mokėjimų ir užsakyto įrenginio tiekimo bei darbų fronto pridavimo montavimui terminai nukeliami dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Pardavėjo, įrenginio atvežimo į statybos objektą data automatiškai nukeliama analogiškam terminui. Taip pat Šalys susitaria, kad Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų objektyvių ne nuo Pardavėjo valios priklausančių aplinkybių, kliudančių Sutartyje numatytus darbus atlikti laiku, darbų atlikimo terminas (etapiniai terminai) abiejų Šalių sutarimu gali būti pratęstas.

4.3. Pardavėjas uždelsęs darbų baigimą ir neįgijęs teisės į darbų atlikimo terminų pratęsimą Pirkėjui pareikalavus už kiekvieną uždelstą dieną moka po 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nebaigtų pagal terminą darbų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną.

4.4. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po visų Sutartyje numatytų darbų užbaigimo, pateikti Pirkėjui sąskaitą-faktūrą;

4.5. Saugoti Pirkėjo perduotą konfidencialią informaciją.

5. DARBŲ REZULTATO PERDAVIMO IR PRIDAVIMO PROCEDŪRA

5.5. Darbų rezultato perdavimo Pirkėjui data yra darbų perdavimo-priėmimo akto abiejų Šalių pasirašymo diena.

6. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

6.1. Pardavėjui Pirkėjo nustatytu terminu nepabaigus sutartinių 1.1. p. numatytų darbų – Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį, prieš tai raštu įspėjęs Pardavėję bei suteikęs ne trumpesnį kaip 14 darbo dienų terminą užbaigti darbus. Sutartis laikoma nutraukta nuo to momento, kai Pardavėjas gauna raštišką pranešimą apie jos nutraukimą.

6.2. Pardavėjas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Pirkėjo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:

6.2.1. jeigu darbų atlikimas atidedamas ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui;

6.2.2. jeigu Pirkėjas nevykdo 4.2 p. numatytų įsipareigojimų.

6.3. Tiek viena, tiek kita šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kita šalis tampa nemoki, paskelbiama bankrutuojančia ar dėl kitokių priežasčių negali tęsti savo veiklos, o šaliai pareikalavus – nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje.

6.4. Sutarties gali būti nutraukta bendru šalių sutarimu.

7. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

7.1. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure) reiškia bet kokį nenumatytą įvykį, kurio Šalys negali valdyti, įskaitant gamtos stichines nelaimes, karą ir kitas aplinkybes, kurios pagal Lietuvoje galiojančius aktus yra priskiriamos nenugalimos jėgos aplinkybėms (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimas Nr. 840).

7.2. Įsipareigojimų pagal šias taisykles nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas šių taisyklių pažeidimu, jei jo priežastis yra nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure).

7.3. Nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo įsipareigojimo imtis visų priemonių pašalinti tokias aplinkybes bei jų pasekmes ir jos turi iš karto tęsti savo įsipareigojimų vykdymą pagal šią  Sutartį, kai tik tokios aplinkybės yra pašalinamos.

8. KITOS SĄLYGOS

8.1. Užsakytas įrenginys atvežamas į statybos objektą tik pilnai už jį atsiskaičius, kaip tai numatyta sutarties 2 dalyje.

8.2. Gamintojas garantuoja gaminio tinkamą veikimą tik pasirašius gaminio techninio aptarnavimo sutartį.

8.3. Nuosavybės teisė į šiuos įrengimus pereina tik po 100 proc. atsiskaitymo pagal šią sutartį, t. y. už pagamintus įrengimus ir atliktus darbus;